Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej
R E A K T Y W A C J A

STATUT TOWARZYSTWA
PRZYJAŹNI POLSKO - ISLANDZKIEJ

I. Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Islandzkiej, zwane w dalszej części Statutu Towarzystwem.
2. Towarzystwo działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104) ze zmianą z dnia 23 lutego 1990 r. (Dz. U. nr 14, poz. 86) i z późniejszymi zmianami oraz niniejszego Statutu.
3. Towarzystwo jest organizacją samorządną i samodzielnie kształtującą swój program.
4. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2.
1. Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest m. st. Warszawa.

§ 3.
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Towarzystwo współdziała z organami państwowymi, organizacjami społecznymi, naukowymi i podmiotami gospodarczymi w kraju i zagranicą w realizacji swoich zadań.

II. Cele i środki działania

§ 4. Celami Towarzystwa są:
1. Przyczynianie się do rozwoju współpracy i przyjaźni między społeczeństwem polskim i islandzkim oraz do rozwoju współpracy gospodarczej, kulturalnej i naukowej między Polską i Islandią.
2. Zapoznawanie społeczeństwa polskiego z życiem narodu islandzkiego, z jego historią, kulturą i nauką oraz bieżącymi problemami społeczno - gospodarczymi i politycznymi.

§ 5. Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, nauki języków, organizowanie, inicjowanie i popieranie przedsięwzięć popularyzatorskich, kulturalnych, naukowych i oświatowych.
2. Utrzymywanie kontaktów z Islandzko - Polskim Towarzystwem Kultury w Reykjaviku i z innymi instytucjami i środowiskami w Islandii, zainteresowanymi Polską oraz udzielanie im pomocy w szerzeniu wiedzy o Polsce.

III. Członkowie Towarzystwa

§ 6.
1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, wspierających oraz honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi mogą być zainteresowane działalnością Towarzystwa osoby fizyczne, deklarujące w niej swój udział.
3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.
4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne wspomagające finansowo, materialnie lub w inny sposób działalność Towarzystwa.
5. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnego oświadczenia.
6. Członkami honorowymi Towarzystwa są osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla jego działalności raz rozwoju stosunków polsko - islandzkich.
7. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie z inicjatywy własnej lub Zarządu Głównego.
8. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.
9. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§. 7.
1. Członkowie Towarzystwa zwyczajni i honorowi mają prawo uczestniczyć w działalności Towarzystwa, wybierać i być wybieranymi do władz Towarzystwa, zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa.
2. Członkowie wspierający działają w Towarzystwie za pośrednictwem swoich upoważnionych przedstawicieli. Nie przysługują im prawa wyborcze.
3. Członkowie Towarzystwa mają obowiązek uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa, przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa, regularnie opłacać zadeklarowane składki członkowskie.

§ 8.
1. Utrata członkostwa następuje przez:
a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone Zarządowi Głównemu,
b) nie opłacanie składek członkowskich przez dwa lata,
c) wykluczenie za działalność niezgodną z postanowieniami Statutu bądź powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego.
2. Uchwałę o skreśleniu i wykluczeniu z przyczyn podanych w § 8 p. 1 podejmuje Zarząd Główny.
3. Od uchwały o skreśleniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania.

IV. Władze Towarzystwa

§ 9. Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd Główny,
3. Główna Komisja Rewizyjna.

§ 10. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.

§ 11. W czasie trwania kadencji Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować nowych członków w miejsce ustępujących z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

§ 12. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny powiadamiając o jego terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich uprawnionych do udziału członków, co najmniej na 14 dni przed terminem obrad.

§ 13. Walne Zebranie jest ważne, jeżeli:
1. uczestniczy w nim co najmniej 50 % uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie,
2. lub faktycznie obecna liczba uprawnionych do głosowania - w drugim terminie.

§ 14.
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny lub tajny, w zależności od ustaleń uczestników Zebrania.
3. Walnym Zebraniem oraz Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem kieruje przewodniczący, powołany przez uczestników Zebrania.

§ 15. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalenie programu działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
2. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej
Komisji Rewizyjnej,
3. Udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
4. Wybór Zarządu Głównego w liczbie do 12 członków oraz Głównej Komisji Rewizyjnej w liczbie do 6 członków,
5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,
6. Uchwalanie zmian w Statucie i podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa,
7. Nadawanie tytułu członka honorowego Towarzystwa.

§ 16. Zarząd Główny wybiera ze swego grona prezesa, 1 - 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

§ 17. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 10 członków, w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku, a porządek obrad obejmuje sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 18. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez prezesa lub upoważnionego przez niego zastępcę w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

§ 19. W posiedzeniach Zarządu Głównego uczestniczy z głosem doradczym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 20. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania oraz składanie sprawozdań ze swej działalności,
2. Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
3. Opracowywanie programów i uchwalanie planów pracy Towarzystwa,
4. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Towarzystwa,
5. Uchwalanie budżetu Towarzystwa,
6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich,
7. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa oraz udzielanie pełnomocnictw do zaciągana zobowiązań w imieniu Towarzystwa,
8. Zwoływanie Walnego Zebrania i ustalanie zasad uczestnictwa w jego obradach,
9. Rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa, powstałych na tle ich działalności w Towarzystwie,
10. Wnioskowanie na Walne Zebranie Towarzystwa o nadanie tytułu członka honorowego Towarzystwa.

§ 21.
1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądać wyjaśnień.
4. Główna Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu wnioski
w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.

§ 22. Uchwały Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej wymagają dla swej ważności, zwykłej większości głosów i są podejmowane przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

V. Majątek Towarzystwa

§ 23. Na majątek Towarzystwa składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

§ 24. Na fundusze Towarzystwa składają się:
1. Składki członkowskie,
2. Dotacje, subwencje i darowizny,
3. Dochody z imprez, wydawnictw oraz działalności gospodarczej.

§ 25. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

§ 26. Majątkiem Towarzystwa dysponuje Zarząd Główny.

§ 27. Przy składaniu w imieniu Towarzystwa oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, Zarząd Główny działa w ramach swych kompetencji przez dwóch współdziałających członków, upoważnionych uchwałą Zarządu.
VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 28.
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów obecnych, uprawnionych do głosowania członków.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu jego majątku.

§ 29. W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Strona główna

Projekt wspiera Instytut Północny (IP)